Streets of Rage Cheat Codes

Game Genie
Blaze teleport kick
GY5V-VA5E

Change punching sound
DJ4V-VAEC

Disable enemy throwing
WYVV-VPMW

Walk through walls
GKBV-VACT

Back